دکتر سمیرا رسولی

مدرک:

 • دکتری روانشناسی سلامت و دکتری تخصصی روانشناسی

دانشگاه:

دانشگاه خوارزمی

تخصص:

افسردگی، اضطراب و رشد شخصیت

اختلالات و انحرافات جنسی

مشکلات رابطه و زوج درمانی

 
 
زبان:

فارسی

 

“برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این درمانگر به صفحه زیر مراجعه کنید “

 

رزومه

دکتر سمیرا رسولی

متولد

شمارۀ پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 4362

تحصیلات

 • دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
 • دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه الزهرا

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی و زوجی

سوابق خدمات روان درمانی

 • درمانگر مورد تایید انجمن بین المللی هیجان مدار
  (ISEFT)
 • درمانگر فردی هیجان مدار
 • زوج درمانگر هیجان مدار
 • مدرس رویکرد هیجان مدار
 • مدرس دانشگاه فرهنگیان
 • مدرس کارگاههای تخصصی هیجان مدار ویژه درمانگران و عموم
 • مشاور خانوادگی، بالینی مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های وزارت علوم
 • مدرس کشوری کارگاه های مباحث سلامت روان با سابقه02ساله در دانشگاه های وزارت علوم
 • کارشناس برنامه “سیمای خانواده” شبکه یک سیما
 • کارشناس برنامه “حریم مهرورزی” )شبکه آموزش سیما(
 • کارشناس برنامه “به سلامت”) شبکه سلامت(
 • کارشناس برنامه “در جستجوی عشق”) شبکه چهارم سیما(
 • کارشناس برنامه “اتاق شیشه ای”)شبکه چهارم سیما(
 • فعالیت های پژوهشی:
 • مقالات:
 • Shahram Mohammadkhani Jafar Hasani Samira Sadat Rasouli Mehdi Akbari
 • (2019).Conceptualization of Addiction to Romantic Relationships: A Conceptual Model.
 • International Journal of Applied Behavioral Sciences, Vol. 6 No. 4 (2019), 18 December, Page 29-
 •  
 • Rasouli Samira Sadat*, Golparwar Mohsan, ramezani. Mohammad arash. Hasanimehr.jafar.(2020)
 • Development of an Iranian Sexual Satisfaction Model: A Qualitative Research. Avicenna
 • Journal of Neuro Psycho Physiology ،Vol: 7 ،Issue: 1
 • Rasooli,samirasadat.lavasani,golamali.(2011)Relationship between personality and
 • perfectionismwith body image.3rd word conference on educational
 • istanbul.februery.2-7
 • رسولی، سمیراسادات . گل پرور، محسن. رمضانی، محمد آرش. حسنی، جعفر. 1400 . مقایسه اثربخشی آموزشی رضایتمندی جنسی
 • ایرانی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج های دارای نارضایتی جنسی.فصلنامه خانواده
 • 123- درمانی کاربردی دوره 2. شماره 2.تابستان.ص 103
 • رسولی، سمیراسادات . گل پرور، محسن. رمضانی، محمد آرش. حسنی، جعفر. 1399 . مقا یسه اثر بخشی بسته آموزشی رضای ت مندی
 • جنسی ایرانی و روی آورد مسترز و جانسون برکیف یت زناشویی افراد متاهل. فصلنامه علوم روانشناختی. فروردین. ص 101 الی
 • .110
 • رسولی، سمیرا سادات . لطفی فر، بهنام.کرمی ، ابولفضل.ولایی ، ناصر. حسنی، جعفر.) 1396 (. اثربخشی هیپنوتراپی بر افسردگی
 • اساسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشک ی و خدمات بهداشتی درمانی ش هیدبهشتی. دوره 41 . شماره 2
 • رسولی، سمیرا سادات. لواسانی، غلامعلی. 1389 . رابطه شخصیت و کمال گرایی با تصویر بدنی.سومین کنگره انجمن روانشناسی
 • . 12- ایران. تهران .اسفند 11
 • رسولی، سمیرا سادات.) 1389 (. لواسانی، غلامعلی.) 1389 (.کمال گرایی ، متغیرهای شخصیتی و تصویر بدنی.روانشناسی معاصر. بهار .
 • رسولی، سمیرا سادات. عامری، فریده) 1392 (.بررسی سطح سلامت روانی دانشجویان دانشگاه الزهرا)س(. هفتمین
 • 22 اردیبهشت. – سمینارسراسری بهداشت روان دانشجویان کشور.اصفهان. 21
 • رسولی،سمیراسادات. عامری،فریده) 1392 (.شخصیت و کمال گرایی .هفتمین سمینارسراسری بهداش ت روان دانشجویان کشور.
 • 22 اردیبهشت. – اصفهان. 21
 • رسولی، سمیرا سادات.) 1393 (.کمال گرایی و تصویربدنی .سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. کیش.اسفند. 9
 • دبیر اجرایی همایش و کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری آنچه نا دیدنی است )مقالات علمی با موضوع آسیب
 • دیدگان بینایی(
 • داور علمی دومین کنفرانس ملی آموزش عصر جدی د
 • کتابها :
 • همکاری در ترجمه کتاب “مبانی مشاوره ازدواج، زوجین و خانواده“. دیوید کاپوزی. مارک دی. استافر. انتشارات جهاد دانشگاهی
 • ترجمه کتاب ” عشق است یا اعتیاد؟” براندا اسکافر. انتشارات ارجمند.) در دست چاپ( .
 • همکاری در ترجمه کتاب: حضور درمانی، رویکرد ذهن آگاهانه در درمان هیجان مدار. شری ام گلر. لزلی گرینبرگ. نشر ارسبارا ن
 • همکاری در ترجمه کتاب: صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار.رواندا گلدمن. لزلی گرینبرگ. انتشارات ویرایش. همکاری در
 • تدوین کتاب مدیریت ارتباطات انسانی به عنوان ناظر محتوایی به سفارش وزارت علو م
 • همکاری در تدوین کتاب سیستم مدی ریت استعدادها به عنوان ناظر محتوایی به سفارش وزارت علو م
 • همکاری در تدوین کتاب ارتباط موثر به عنوان ناظر محتو ایی به سفارش وزارت علوم
 • همکاری در تدوین کتاب جشم انداز به عنوان ناظر محتوایی به سفارش وزارت علو م
 • همکاری در تالیف کتاب چند رسانه ای آنچه یک دانشجو ب اید بداند
 • تالیف کتاب سحرگاه زندگی ات را بشنا س
 • تالیف کتاب هفت خوان دانشجویی
 • همکاری در تدوین کتاب ارزیابی دانشگاه الزهرا)س( در سال 93 و 94
 • فعالیت های آموزشی:
 • مدرس دانشگاه فرهنگیا ن
 • مدرس کشوری کارگاه های سلامت روان در سطح دانشگاه های کشور)الزهرا)س(، خواجه نصیر، تهران ، صنعتی شریف و
 • )……
 • مدرس کارگاه ” درمان فردی هیجان مدار” با همکاری پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشه د
 • مدرس کارگاه زوج درمانی هیجان مداردوره مقدماتی و پیشرفته . ویژه کارشناسان بهزیستی استان البرز .
 • مدرس کارگاه زوج درمانی هیجان مداردوره مقدماتی. ویژه کارشناسان به زیستی سراسر کشور با همکاری جهاد
 • دانشگاهی کشور .
 • مدرس کارگاه درمان فردی هیجان مداربا همکاری مدرسه عالی مهارتی دانشگاه آزاد کرج.
 • مدرس کارگاه زوج درمانی هیجان مداربا همکاری کلینیک مهر و ماه اهواز
 • مدرس دوره زوج درمانی هیجان مدار ویژه درمانگران با همکاری گروه آوان) دو دوره(
 • مدرس دوره تربیت درمانگر اعتیاد به عشق با همکاری گروه مون تیم.
 • مدرس دوره زوج درمانی هیجان مدار ویژه متخصصین سلامت روان
 • مدرس دوره درمان فردی به ش یوه هیجان مدار ویژه روانشناسان در کلینیک بهسا در چند دوره متوالی
 • مدرس دوره های آموزش هیجان مدار ، زوج درمانی هیجان مدار، تربیت مربی طعم هیجان ویژه روانشناسان آستان
 • قدس رضوی.
 • مدرس دوره درمان فردی هیجان مدار در موسسه رها شعبه مشهد در دو دوره متوال ی
 • مدرس دوره درمان فردی هیجان مدار در موسسه رها شعبه اصفهان) کلینیک بهشت (
 • مدرس دوره مقدماتی فردی و زوج درمانی هیجان مدار در موسسه ولی زاده مشهد .
 • مدرس کارگاههای)خود دوست داشتنی من، ارتباط با مهر کیفیت استاندارد، هیجان دوست داشتنی من، موفق خوشحال
 • یا بدحال ، افزایش کیفیت زندگی ، دلبستگی، حلقه گمشده روابط امروز، ایجاد صمیمیت و عشق، عشق، صعود یا
 • سقوط و و غنی سازی روابط و .. ….( در مراکز مشاوره دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، الزهرا و … (
 • مدرس کارگاه افزایش کیفیت روابط جنسی در دانشگاه امام صادق) سه دوره(
 • مدرس گروه درمانی مبتنی بر افزایش کیفیت روابط جنسی
 • مدرس کارگاه طعم هیجان ) چهار دوره(
 • مدرس کارگاه افسردگی، شرم و بی ارزشی در دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس وبینار مدیریت هیجانات با همکاری فرهنگسرای رسانه و موسسه سپهر دان ش
 • مدرس وبینار هیجان، قطب نمای زندگی، با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس کارگاه آنلاین زوج درمانی هیجان مدار با همکاری گروه آموزشی مون تیم ویژه درمانگرا ن
 • مدرس کارگاه زندگی به توان 2 با موضوع پیشگیری از اعتیا د
 • مدرس کارگاه حقایقی درباره زندگی سال م
 • مدرس کارگاه سلامت، سمن و نشاط در دانشگاه های تهران
 • مدرس کارگاه مقابله با کمال گرایی منفی
 • مدرس کارگاه های سلامت روان در موسسه آموزشی متانا)مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (
 • مدرس کارگاه افزایش کیفیت روابط زناشویی در شهرداری اصفها ن
 • مدرس کارگاه تیپ شناسی شخصیت ایناگرام ویژه مدیران مخابرات استان تهرا ن
 • مدرس کارگاه مهارت های زندگی ویژه کارکنان مخابرات استان تهران
 • مدرس کارگاه مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد ویژه کارکنان فرمانداری دماوند
 • مدرس کارگاه زبان بدن ویژه مدیران مخابرات استان تهرا ن
 • مدرس کارگاه هوش هیجانی ویژه مدیران مخابرات استان تهرا ن
 • مدرس دوره ارتقا کیفیت زندگی زناشویی، ویژه کارکنان پالایشگاه نفت پارس جنوبی عسلویه
 • مدرس کارگاه زندگی خوابگاهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس واحد نو ر
 • مدرس دوره درمان اختلالات جنسی ویژه درمانگران در استان لرستا ن
 • مدرس دوره های آموزشی مدیریت استرس،تعادل کار و خانواده، ذهن آگاهی و آسیب های اجتماعی ویژه کارکنان شهرداری
 • مدرس 9دوره پیشگیری از اعتیاد ویژه مددجویان کمیته امداد
 • مدرس کارگاه مثبت نگری ویژه کارمندان دانشگاه امیر کبیر
 • مدرس کارگاه مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان با همکاری جهاد دانشگاهی
 • مدرس دوره پیشگیری از اعتیا د هلال احمر
 • مدرس دوره های مهارتهای کیفیت زندگی کمیته امداد
 • دوره های آموزشی گذرانده شده :
 • دوره 16 جلسه ای سوپرویژن با دکتر ژولیت بکینگ مورد تایید :
 • موسسه بین المللی هیجان مدا ر) )ISEFT
 • دوره بین المللی درمان هیجان مدار سطح یک زیر نظر دکتر ژولیت بکینگ مورد تایید:
 • موسسه بین المللی هیجان مدار( (ISEFT
 • دوره بین المللی درمان هیجان مدارسطح دو زیر نظر دکتر ژولیت بکینگ مورد تایید :
 • موسسه بین المللی هیجان مدا ر) )ISEFT
 • دوره بین المللی درمان تروما با رویکرد هیجان مدار زیر نظر دکتر ساندرا پایویو در کانادا مورد تایید :
 • ISEFT
 • دوره بین المللی درمان اضطراب با رویکرد هیجان مدار زیر نظر دکتر جین واتسو ن مورد تای ید:
 • ISEFT
 • مستر کلاس بین المللی همدلی در هیجان مدار زیر نظر دکتر جیین واتسون مورد تایید:
 • ISEFT
 • دوره بین المللی زوج درمانی هیجان مدار زیر نظز دکتر رواندا گلدمن و سرین واروار مورد تایید :
 • ISEFT
 • دوره اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان مدار با متد سوزان جانسون. زیر نظر :
 • ICEFT
 • دوره بین المللی کوراسکیلز زیر نظر دکتر سیندی با متد دکتر سوزان جانسون مورد تایید :
 • ICEFT
 • مستر کلاس بین المللی تمرکز در درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر ژولیت بکینگ مورد تایید :
 • ISEFT
 • مسترکلاس بین المللی گروه درمانی هیجان زیر نظر دکتر سارا تامپسون و دکتر لورا گیرز مورد تایید:
 • ISEFT
 • توسط پروفسور لزلی گرینبرگ در کشور Working with Emotion In Psychotherapy’ دوره تخصص ی
 • آذربایجان)باکو (
 • دوره تخصصی مفاهیم پیشرفته و عمیق در روان درمانی هیجان مدار فردی توسط پروفسور لزلی گرینبر گ
 • دوره سوپر ویژ ن سکس ترا پی
 • دوره سوپر ویژ ن درمان هیجان مدار
 • دوره تخصص ی درمان ه یجا ن مدا ر
 • دوره تخصص ی زوج درمانی هیجان مدا ر
 • دوره آموزشی آموزش مدیریت پیش از دبستان در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به مدت 6 ماه
 • دوره آموزش مربیگری مهارتهای زندگی دانشجویان و دریافت عنوان مدرس مهارتهای زندگی کارکنان مورد تایید وزارت
 • علوم و سازمان بهزیست ی
 • دوره آموزش مربیگری مهارتهای زندگی کارکنان و دریافت عنوان مدرس مهارتهای زندگی کارکنان مورد تایید وزارت علوم و
 • سازمان بهزیست ی
 • دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد سطح 1 و 2 و 3
 • تحت نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علوم CBT دوره آموزشی درمان کمال گرایی با رویکر د
 • دوره آموزشی درمان خیانت های زناشوییتحت نظردفتر مرکزی مشاوره وزارت علو م
 • دوره آموزشی طرحواره درمانی تحت نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علوم
 • دوره آموزشی سلامت ذهن در دوران ژنومتحت نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علو م
 • دوره آموزشی تشخیص و مداخله در مشکلات تحصیلی دانشجویانتحت نظ ر دفتر مرکزی مشاوره وزارت
 • دوره آموزشی مدیریت روابط عاطفیتحت نظردفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم
 • دوره آموزشی مشاوره ، انطباق و مسیر یابی شغلی تحت نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت
 • علوم نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علوم
 • دوره آموزشی مشکلات جنسی زناشویی تحت نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علوم
 • دوره آموزشی مصاحبه انگیزشی تحت نظردفترمرکزی مشاوره وزارت علوم
 • تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا)س( ACT دوره آموزشی درمان روانشناختی
 • دوره آموزشی آموزش پیش از ازدواج تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا)س(
 • دوره آموزشی روان درمانی بین فردی تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا)س(
 • تحت نظر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم Personal development plan(PDP) دوره آموزشی
 • دوره آموزشی آیین سخنوری و آسیب شناسی فن بیان در جشنواره مجریان صحنه ایرا ن
 • دوره آموزشی اصول تبلیغات در حوزه فرهنگی د نشست هم اندیشی وزارت علوم
 • دوره آموزشی ایدز، خانواده و جامعه در سه دوره متوالی در دانشگاه الزهرا)س(
 • دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در دانشگاه الزهرا)س(
 • دوره آموزشی هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی در جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا)س(
 • دوره آموزشی برنامه ریزی راهبردی وزارت علوم
 • دوره آموزشی مدیریت زمان و اوقات فراغ ت
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت استعداده ا
 • دوره آموزشی مقاله نویسی
 • دوره آموزشی تیم سازی در دانشگاه الزهرا)س(
 • دوره آموزشی مدیریت ارتباطات انسان ی
 • EFQM دوره آموزشی تربیت ارزیاب و تدوین مستندات بر مبنای مدل
 • دوره آموزشی اخلاق حرفه ای
 • SPSS دوره آموزشی نرم افزار
 • دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی دانشگاه الزهرا)س (
 • دوره آموزشی مشاوره شغلی و تحصیلی منطقه یک وزارت علو م
 • دوره آموزشی تربیت مربی پیشگیری از ابتلا به ایدز در وزارت علوم
 • DISC دوره آموزشی تیپ شناسی شخصیت بر اساس مدل
 • دوره آموزشی فنون اجرا و گویندگی در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به مدت 6 ماه
 • مدارک زبان:
 • دارای مدرک زبان آیلتس با نمره 6
 • افتخارات:
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز، دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا )س(
 • کسب عنوان دانشجوینمونه ، دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا )س(
 • کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارش د
 • کسب عنوان کارشناس برتر در سطح وزارت علوم
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی سال 91 دانشگاه الزهرا )س(
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی سال 92 دانشگاه الزهرا )س(
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی سال 93 دانشگاه الزهرا )س(
 • کسب عنوان گوینده پیشکسوت در چهارمین جشنواره مجریان صحنه ایرا ن
 • کسب عنوان بهترین مجری صحنه درپنجمین جشنواره مجریان صحنه ایرا ن
 • تقدیر جهت همکاری در سومین جشنواره علمی و فرهنگی پیشگیری از اعتیاد دانشگاه صنعتی شری ف
 • کسب عنوان رابط برگزیده وزارت علو م
 • عضویت در :
 • سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با کد 10061 دارای پروانه اشتغال به شماره 4362
 • انجمن دانش آموختگان روانشناسی تربیتی دانشگاه تهرا ن
 • انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا)س(
 • انجمن روانشناسی ایرا ن
 • انجمن خانواده و ازدواج سازمان بهزیستی__