درمانگر سعاد لویمی

مدرک:

ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه:

علوم تحقیقات اهواز

تخصص:

افسردگی بزرگسال

 
زبان:

فارسی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر سعاد لویمی

شمارۀ عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 

تحصیلات

  • کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اهواز

رویکرد و زمینۀ تخصصی

  • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی 

سوابق خدمات روان درمانی

  • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی از سال 1396

سوابق آموزشی و پژوهشی

  • دوره مقدماتی هیجان‌مدار دکتر آرش رمضانی
  • دوره پیشرفته هیجان‌مدار دکتر آرش رمضانی
  • دوره مفاهیم پیشرفته هیجان‌مدار دکتر گرینبرگ
  • دوره مفاهیم پیشرفته هیجان‌مدار ژولیت بکینگ
  • دوره سوپرویژن گروهی ژولیت بکینگ
  • دوره گروه درمانی هیجان‌مدار دکتر سارا تامپسون