سمیرا خادم روحانی

مدرک:

استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه:

دانشگاه الزهرا

تخصص:

حل تعارضات زوجی و مشاوره پیش از ازدواج

 
 
زبان:

فارسی

 

ویدیو معرفی درمانگر

“برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این درمانگر به صفحه زیر مراجعه کنید “

 

رزومه

درمانگر سمیرا خادم روحانی

دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن زوج درمانگران هیجان مدار کانادا ICEEFT
عضو انجمن زوجدرمانگران هیجانمدار ایران IREFT

تحصیلات

 • کارشناسی‌ارشد روانشناسی مشاوره خانواده دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی و زوجی

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی و زوجی از سال 1400

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • – دوره “اکسترنشیب یا مقدماتی درمان هیجانمدار” از موسسه بینالمللی درمان
  هیجان مدار ICEEFT تحت آموزش دکتر Zane Goodness Cindy مدرس و
  سوپروایزر رسمی EFT و ژیال بهناد درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT
 • – دوره “کوراسکیلز یا پیشرفته مهارتهای اساسی در درمان هیجانمدار” از موسسه
  بینالمللی درمان هیجان مدار ICEEFT تحت آموزش دکتر Goodness Cindy
  Zane مدرس و سوپروایزر رسمی EFT
 • – دوره “سطح یک آموزش درمان هیجانمدار )1L EFT “)از انجمن جهانی درمان
  هیجانمدار ISEFT تحت آموزش دکتر Becking Juliette مدرس رسمی بینالمللی
  EFT و دکتر سحر درویشاسکندری مدرس رسمی فارسی زبان EFT
 • – دوره “سطح دو آموزش درمان هیجانمدار )2L EFT “)از انجمن جهانی درمان
  هیجانمدار ISEFT تحت آموزش دکتر Becking Juliette مدرس رسمی بینالمللی
  EFT و دکتر سحر درویشاسکندری مدرس رسمی فارسی زبان EFT
 • – دوره “جامع و پیشرفته هیجانمدار )تئوری و عملی(” از موسسه آموزش
  روانشناسی آوان تحت آموزش دکتر مسعود شریف زاده )سوپروایزر و درمانگر مورد
  تایید انجمن جهانی هیجانمدار ISEFT)
 • – دوره “درمان مشکالت فردی روانی با رویکرد متمرکز بر هیجان EFT “از دانشگاه
  آزاد اسالمی واحد کرج، مدرسه عالی مهارتی روانشناسی و توانمندسازی حرفهای
  تحت آموزش دکتر سمیرا سادات رسولی )درمانگر موردتایید انجمن جهانی
  هیجانمدارISEFT)
 • – دوره “مهارتافزایی زوجدرمانی هیجانمدار” از کلینیک دلوین تحت آموزش دکتر
  سمیرا سادات رسولی )درمانگر موردتایید انجمن جهانی هیجانمدارISEFT)
 • – دوره “کارورزی و تربیت مشاور و رواندرمانگر” از مرکز مشاوره روزنه، تحت آموزش
  و نظارت دکتر کیومرث فرحبخش )عضو هـیئت علمی و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه
  عالمه طباطبایی( و دکتر محسن محمدی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(
 • – دوره “جامع سوپرویژن پیشرفته” از مرکز مشاوره روزنه تحت نظارت و تحلیل دکتر
  محسن محمدی )عضو هیئت علمی دانشگاه(
  سوابق تحصیلی
  خالصه رزومه
  دورهها و گواهینامهها
 • – دوره “مربیگری مهارتهای زندگی زناشویی” از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره
  حس زندگی تحت آموزش و نظارت دکتر علیرضا بوستانیپور )عضو متخصص
  انجمن مشاوره آمریکا(
 • – دوره “مربیگری مهارتهای ازدواج )قبل، حین و بعد از ازدواج(” از اداره کل ورزش
  و جوانان استان تهران و موسسه آموزش عالی مدت
 • – دوره آموزشی مشاوره “پیش از ازدواج” از خانه روانشناسان و مشـاوران و حرف
  یاورانه تحت آموزش و نظارت دکتر باقر ثنایی )پدر مشاوره خانواده ایران(
 • – دروره “آموزش واکنش اضطراری بشردوستانه” HEART ASSYST تحت آموزش
  Jarero) nacho (Ignacio.Dr از نویسندگان تثبیت سندروم استرس حاد
  )ASSYST(
 • – دوره آموزشی “آشنایـی با تکنیکهای ذهنآگاهی )Mindfulness “)از وزارت
  علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزش عالی مدت تحت آموزش دکتر حسن
  حمیدپور
 • – دوره آموزشی “تکنیـکهای غنیسازی زوجین” از خانه روانشناسان و مشاوران و
  حرف یاورانه
 • – کارگاه “رولپلی رویکردهای روانشناسی” از خانه روانشناسان و مشاوران و حرف
  یاورانه تحت آموزش دکتر ماندانا شعبان )مدرس دانشگاه الزهرا، دانشآموخته
  جفری یانگ و پائول کاسیانیک(، دکتر بهمن بهمنی )دانشیار, عضو هیئت علمی و
  نایب رئیـس کمیسـیون تخصصی مشاوره توانبخشی سازمان نظام روانشناسی( و
  دکتر علیرضا بوستانی پور )عضو متخصص انجمن مشاوره آمریکا(
 • – دوره آموزشی “هوش هیجانی زوجین” تحت آموزش دکتر محسن فاطمی )فوق
  دکترای روانشناسی از دانشگاه هاروارد(
 • – دوره “آموزش روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی” از پژوهشگاه علـوم و فناوری
  اطالعات ایران
 • – دوره وبینار آموزشی “مهارت مدیریت استرس” از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  استان تهران شرق با همکاری مرکـز مشاوره دانشگاه تهران، تحت آموزش دکتر ربابه
  نوری )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تربیت معلم تهران(
 • – دوره “تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در رواندرمانی” از وزارت علوم، تحقیقات و
  فناوری و موسسه آموزش عالی مدت