دکتر امیرحسین اکبری درمانگر هیجان مدار مرکز روانشناسی دلوین

درمانگر

امیرحسین اکبری

 

درمانگر-هیجانمدار-ناهیدشمسی-روانشناسی بالینی کلینیک روانشناسی هیجانمدار دلوین

درمانگر

ناهید شمسی

 

درمانگر هیجان مدار فاضل فرنوش کلینیک روانشناسی هیجان مدار دلوین

دکتر

فاضل فرنوش

 

مریم کریم‌پور درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

درمانگر

مریم کریم‌پور

 

مسعود علی اکبری روانپزشک مرکز روانشناسی هیجان مدار دلوین

دکتر

مسعود علی اکبری

 

سعیده شریعتی درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

درمانگر

سعیده شریعتی

 

دکتر مصطفی طاهری درمانگر پویشی و هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

درمانگر

مصطفی طاهری

 

دکتر فاطمه سروری درمانگر رویکرد درمانی شناختی رفتاری مرکز روانشناسی دلوین

دکتر

فاطمه سروری

 

دکتر سمیه اسماعیلی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر

سمیه اسماعیلی

 

سماء عقیقی‌فرد درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

درمانگر

سماء عقیقی‌فرد

 

پروین حقجو روانشناس و درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

درمانگر

پروین حق‌جو

 

سعیده شریعتی درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

درمانگر

سعیده شریعتی

 

نیلوفر جامه بزرگی درمانگر متمرکز بر هیجان مرکز روانشناسی دلوین

درمانگر

نیلوفر جامه بزرگی

 

زهرا صابر درمانگر هیجانمدار کلینیک دلوین

درمانگر

زهرا صابر

 

مژگان آذرخش درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

درمانگر

مژگان آذرخش

 

سمیرا خادم روحانی درمانگر هیجان مدار کلینیک روانشناسی دلوین

درمانگر

سمیرا خادم روحانی