کارگاه پدیدارشناسی ذهن به زبان ساده

مرکز روانشناسی هیجانمدار ایران برگزار می‌کند کارگاه مبانی فلسفی و انسان‌گرایانه درمان های پدیدارشناسی تجربی با رویکرد هیجان‌مدار 12 و 13 مهرماه در کلینیک دلوین